Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viain-flagranti in-flagranti
7572 cfb7 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadeadairspace deadairspace

November 16 2017

5370 8254 500
Reposted fromdivi divi viawhiskywithsprite whiskywithsprite

November 15 2017

Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”

November 14 2017

0611 36c5 500

andantegrazioso:

Autumn swan | bobbimac

Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
0611 36c5 500

andantegrazioso:

Autumn swan | bobbimac

Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.

November 13 2017

4521 d160
"[...] ciągle na nowo dochodzić prawdy pocałunkami"
Reposted fromi-ann i-ann via12czerwca 12czerwca

November 04 2017

3235 c018 500
Reposted bypdghash
3234 e7bf 500
3232 627f 500
3231 eedf 500
Reposted byhash hash

October 28 2017

0495 9ff2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianiebalagan niebalagan
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viamadadream madadream

October 22 2017

oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
3044 e1ae
Reposted fromobssesion obssesion viapulchritudo2 pulchritudo2

October 17 2017

2932 ce12 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl